Hvorfor er der behov for et åndehul?

Med Projekt Åndehul er CFE med til at mediere og mildne protestidentiteten blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund som er i fare for at blive radikaliserede, eller som er radikaliserede. Derudover er målet at unge kan orientere sig mod et aktivt medborgerskab i Danmark. Det tredje mål er erfaringsdannelse og hvad leder til radikalisering og hvordan man arbejder sig væk fra det. Metodikken er ud fra klinisk psykologiske principper, udtænkt inden for en kognitiv og eksistentiel psykologisk referenceramme. For at sikre niveauet monitoreres projektet af en klinisk psykolog i dialog med andre i CFE. CFE ønsker på sigt, udover at køre projekter som dette, at være med til at indsamle validt dansk data på området integration, radikalisering, og aktiv medborgerskab.

Narrativer forstærkes når ikke de bliver udfordret

Projekt Åndehul er udtænkt ud fra en hypotese om, at ekstreme holdninger oftest er fordækte og kun drøftes i samråd med andre der er enige med én i forvejen. Dette er med til at forstærke den radikale tænkning og diskurs. Med Projekt Åndehul opstilles et rum hvori unge kan udtrykke sig, også med deres ureflekterede/unuancerede/ubearbejdede holdninger uden at møde fordømmelse. Snarere er det for at afdække hvad tænkningen går ud på, hvad den er inspireret af, hvordan identiteten er sammensat. Med dette kendskab arbejder man på sigt med at opstille moddiskurser med en anden identitetsudviking – herunder vigtigheden af aktiv medborgerskab i Danmark. Tesen er altså, at det kan lade sig gøre at øve refleksion og perspektivering således at man, også som ung, lærer at se tingere fra andres vinkel og lærer om langtidsvirkninger og bivirkninger af egne valg og fravalg.

Forventede resultater

I 2016-2017 har CFE fået støtte fra blandt andre Københavns kommune, Frederiksberg kommune samt Socialstyrelsen, til at gennemføre projektet. Det forventes at efteråret vil gå med at etablere det nødvendige samarbejde med interessenter som skal sikre gennemførelsen af projektet, rekruttering af projektleder, mentorer etc.. Ultimo 2016 og primo 2017 gennemføres projektet, hvorefter vi forventer at kunne præsentere vores resultater medio 2017.