Anmeldhad.dk

Anmeldhad.dk retter fokus på måden vi ytrer os på i offentligheden samt hvilket betydning, der har for vores medborgerskabsfølelse. Det er vores tese og erfaring, at der ikke synes at være klare linjer for, hvordan vi kan og må ytre os overfor hinanden, når det foregår over internetbaserede sociale fora. Dette påvirker omgangstonen og vejen til hadsytringer kan være kort. Det skaber uheldige samfundsmæssige konsekvenser, udover at det også skaber afstande mellem samfundets medborgere.

De seneste års udvikling i samfundet

Igennem de seneste 10-15 år har Danmark gennemgået en udvikling, der på sin vis har haft en polariserende effekt blandt samfundets majoritets- og minoritetsgrupper. Med udgangspunkt i begivenheder som ‘9/11’ (2001) og ‘Muhammedkrisen’ (2005), blev vi som land enige om at ytringsfrihed gjaldt for enhver pris. Men 10 år senere synes det at have skabt en blind vinkel, hvad angår racisme, diskrimination, forskelsbehandling, og generelt er der ikke enighed om måden, hvorpå vi taler til hinanden, når vi er uenige (Straffelovens §266B).

Særligt tydeligt bliver holdningsforskelle på internetbaserede sociale fora. Her kan der herske en mere rå tone og sågar legitimitet i forhold til at omtale landets medborgere på en nedladende måde. Det kan dog diskuteres hvor grænsen går mellem en rå holdningstilkendegivelse, som en måde at anvende sin ytringsfrihed på og hadsytringer. Fordi der ikke er en klar samfundsmæssig enighed om dette, øges afstande, hvilket har ekskluderende effekt for samfundets minoriteter fra fællesskabet. Derfor tager CFE med Anmeldhad.dk projektet emnet op og stiller spørgsmålet: Under hvilke præmisser forekommer hadsytringer på baggrund af ens race, etnicitet eller religiøse tilhørsforhold?

Anmeldhad. dk er unikt i den forstand, at der proaktivt arbejdes for at afdække opfanget af dette problem, samtidigt med at få myndighederne i dialog omkring det.

Igangsat løsning

Vi bruger idag en del tid på internetbaseret sociale medier. Derfor finder vi det essentielt at tage en dialog om hvilke retningslinjer, der er, for hvad der er tilladt at ytre sig om, og hvordan. Ligesom vi finder det vigtigt at vurdere, hvad den samfundsmæssige betydning er ved en given tone.

For systematisk at kunne kortlægge tonen på de internet baserede sociale medier, har foreningen Center for Forebyggelse af Eksklusion (CFE) igangsat projektet www.AnmeldHad.dk

Anmeldhad.dk vurderer modtagede anmeldelser og indsamler data på mulige brud på straffeloven samt sender potentielle lovovertrædelser til politiet. Derudover beskæftiger Anmeldhad.dk projektet sig med at danne en teoretisk forståelse omkring emnet ud fra de erfaringer, vi gør os undervejs.

Forventede resultater

CFE forventer at kunne kortlægge og italesætte holdningsstrømninger- og tendenser på internetbaserede sociale fora. Derudover ønsker vi at perspektivere  mulige samfundsmæssige konsekvenser af en given tone på nettet for samfundets forskellige grupper, samt hvordan dette påvirker følelsen af medborgerskab.

Derudover arbejdes der på at kortlægge følelsen af retssikkerhed blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Dette arbejder foregår på individplan, hvor betydningen af hadsytringer og eksklusion på internetbaserede sociale fora undersøges. Derudover arbejdes der fra samfundsmæssige perspektiver omkring eventuelle blinde vinkler i retsvæsnet. Gennem Anmeldhad.dk præsenteres der også løsningsforslag til, hvordan en håndtering kunne være.