CFE Mentorkorps

CFEs mentorkorps laver community-baseret arbejde som en indsats i civilsamfundet. Mentorkorpset skal i særdeleshed arbejde dialogbaseret ude i de miljøer, hvor oplevelsen af eksklusion og truet medborgerskabsfornemmelse, er at finde. Ved at arbejde i nærmiljøer med blik for individer, gruppetilhørsforhold og i etniske minoriteternes fællesskaber, kan vi være med til at nuancere og sågar ændre uhensigtsmæssige mind-set og adfærd.

Hos CFE ser vi det som essentielt at være i dialog med netop dem, hvor eksklusion særligt udspiller sig. Med dialog kommer meningsudveksling, meningsændring og dernæst ændringer i måden, man agerer på. Ved at aktivere civilsamfundet, og ved at håndtering af eksklusionstendenser bliver til en fælles opgave, får vi i gennem vores indsats egentlig data omkring, hvilke tiltag der fører til aktiv medborgerskab og samfundsmæssig sammenhængskraft. Derigennem bevæger man sig væk fra eksklusion, og er medvirkende til at mindske atstanden mellem de forskellige befolkningsgrupper i Danmark. Dermed genererer vi over tid den data der understøtter at foreningen bliver et videnscenter på området.

Målgruppe

Projektets målgruppe er borgere med etnisk minoritetsbaggrund samt kommunale, institutionelle og sociale aktører, der specifikt arbejder med denne befolkningsgruppe. Mentorkorpsets frivillige vil på sigt arbejde med følgende samarbejdspartnere:

  • Børn & unge: proaktiv kontakt igennem dialog med skoler
  • Forældre til helt unge børn: Coaching ift. udfordringer de kan møde med deres 
børn
  • Samarbejde med skoler
  • Samarbejde med institutioner
  • Samarbejde med den sociale sektor, jobcentre, deslige
  • Dialog og samarbejde med andre aktører såsom holdningsdannere, 
interesseorganisationer, med videre.
  • Kobling til enkeltpersoner med behov or individuel mentorfunktion.

Alle frivillige tilknyttet CFEs mentorkorps modtager relevant og løbende undervisning og supervision på al arbejde. Tilsvarende undersisning og supervision vil også kunne tilbydes alle samarbejdspartnere.