Center for Forebyggelse af Eksklusion – CFE – består af fagpersoner, der som ildsjæle arbejder for at styrke et samfund med plads til alle samfundsborgere. Vi byder ind med erfaringer og specialviden og er et bindeled mellem etniske minoriteter og samfundet majoritetsgrupper. Qua vor dybdegående kendskab arbejder vi os hen mod at blive et videnscenter omkring etnicitet, integration og medborgerskab, særligt i forhold til etniske minoriteter. Med dette arbejde ønsker vi at være med til at nedbryde det ‘os og dem’-forhold, der truer det danske samfunds sammenhængskraft.

Det er CFEs oplevelse at samfundet igennem de sidste 15-20 år er blevet mere fragmenteret. Med udgangspunkt i forskellige værdier mener vi, at der er synlige og usynlige barrierer mellem samfundets forskellige befolkningsgrupper. Dermed er vores tese, at radikalisering ikke kan afgrænses til noget, der foregår i den enkelte, men at det snarere skal forstås og håndteres på samfundsplan.

CFE er en aktiv stemme i denne debat og med udgangspunkt i faglige, kompetente og erfaringsbaserede tilgange samarbejder vi med interessenter og relevante aktører for at styrke samfundets sammenhængskraft. Det gør vi delvist ved at fungere som et bindeled mellem etniske minoriteter og majoritetssamfundet og delvist gennem projekter, hvor vi adresserer eksklusionsmekanismer. Eksklusionsmekanismer er de synlige og usynlige barrierer der vanskeliggør fællesskabet og social kohærens. Et andet vigtigt begreb er aktivt medborgerskab. Netop oplevelsen af eksklusion og den truet medborgerskabsfølelse forstår vi som central i forhold til ubalance i samfundet.

CFE deltager aktivt i debatten om integration i Danmark samt omkring eksklusionsmekanismer, radikalisering, medborgerskab, social kohærens og diskrimination. Vi arbejder såvel teoretisk med en specialviden på området, men også med interventioner i praksis, hvor vi er med til at afdække, dokumentere og agere i forhold til de mekanismer, der truer samfundets sammenhængskraft.